Stichting GGTO (stichting garantiefonds gespecialiseerde tour operators)

GoAfrica.nl is aangesloten bij GGTO, stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, deelnemernummer 1423. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de op deze internet-site gepubliceerde reizen en de geboekte op-maat-reizen onder de garantie van de GGTO. De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

De GGTO-garantie is van toepassing op pakketreizen en niet op “losse vluchten” en of “losse accommodatie” of uitsluitend “autohuur”. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat (hetgeen niet het geval is indien u zelf de intercontinentale vliegtickets heeft geboekt) ) en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1.1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator:
GoAfrica.nl is een handelsnaam van Afrika Plaza ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam onder nr 34106386, hier na te noemen GoAfrica.nl

Reiziger:
a. de wederpartij van GoAfrica.nl of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot GoAfrica.nl is overgedragen.

Reisovereenkomst:
de overeenkomst waarbij GoAfrica.nl zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren samengestelde reis die de volgende diensten kan omvatten:
a. vervoer in het land (of de landen) van bestemming;
b. verblijf (een of meerdere nachten);
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst;

Werkdagen:
de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren:
maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

1.2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.
1.3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn voor zover van toepassing, inclusief BTW.
1.4. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 1. Deze afwijkende bepalingen dienen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar gemaakt te zijn.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. Aanbod en aanvaarding
2.1.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van GoAfrica.nl . Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, alsmede een factuur.
2.1.b. Bij boeking via internet richt GoAfrica.nl het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door GoAfrica.nl is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2.2. Herroeping aanbod
Het aanbod van GoAfrica.nl, is vrijblijvend en kan zo nodig door GoAfrica.nl worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

2.3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden GoAfrica.nl niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

2.4. Informatieplicht reiziger
2.4.a. De reiziger verstrekt GoAfrica.nl voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
2.4.b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door GoAfrica.nl.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door GoAfrica.nl, van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

2.5. Aanmelder
2.5.a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2.5.b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en GoAfrica.nl anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
2.5.c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
2.6.a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van GoAfrica.nl maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
2.6.b. Indien GoAfrica.nl algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

2.7. Essenties
2.7.a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door GoAfrica.nl aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). GoAfrica.nl zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van GoAfrica.nl .
2.7.b. GoAfrica.nl heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

 • aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 50,- per boeking
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

2.7.c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt GoAfrica.nl alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

 • de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 50,- per boeking;
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van GoAfrica.nl.

2.8. Informatie van derden
GoAfrica.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling

3.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van minimaal 20% van de totaal overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum per boeking van 250 euro. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen bij GoAfrica.nl ontvangen te zijn nadat GoAfrica.nl de reis heeft bevestigd. De reiziger kan in afstemming met GoAfrica.nl besluiten als aanbetaling een groter deel van de reissom te voldoen, in verband met inschatting gunstigheid van de op dat moment geldende wisselkoers van de buitenlandse valuta t.o.v. de Euro.

3.2. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke een afwijkende aanbetaling vereisen die tot 100% aanbetaling van dit specifieke reisonderdeel kan bedragen. GoAfrica.nl maakt dit vooraf duidelijk kenbaar aan de reiziger.

3.3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf in het bezit zijn van GoAfrica.nl. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens GoAfrica.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. GoAfrica.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3.4. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 Reissom

4.1. De aangeboden reissom is in Euro en/of in de valuta van het land van bestemming.
De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door GoAfrica.nl of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en reserveringskosten die kunnen variëren.

4.2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldwisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze GoAfrica.nl bekend waren ten tijde van het aanbod aan de reiziger.

4.3. Bij een aanbod aan de reiziger in de valuta van het land, wordt de op dat moment geldende (dag)wisselkoers in Euro vermeld. Het risico van een andere dagkoers op de datum van de restbetaling van de reissom ligt geheel bij de reiziger.

4.4. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft GoAfrica.nl het recht om tot 20 dagen voor aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. GoAfrica.nl zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4.5. In afwijking van in artikel 4.4 bepaald en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan GoAfrica.nl tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

4.6. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
Uitzondering hierbij is een afwijking die het gevolg is van een op dat moment geldende andere wisselkoers. Ofwel, een wijziging van wisselkoers geeft de reiziger geen recht tot afwijzing van de reissom c.q. kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

4.7. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft GoAfrica.nl het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 5 Informatie

5.1. GoAfrica.nl zal de reiziger algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en visa verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger is zelf verantwoordelijk om informatie in te winnen over eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

5.2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

5.3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.

Artikel 6 Reisbescheiden

6.1. GoAfrica.nl stuurt per post de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte reisonderdeel. Bij aankomst of bij het eerste geboekte verblijf c.q. het eerste contactpunt ontvangt de reiziger een reismap met aanvullende informatie, bijvoorbeeld vouchers en eventuele kaarten & brochures.

6.2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij GoAfrica.nl.

6.3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft GoAfrica.nl aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

7.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 50,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door GoAfrica.nl worden bevestigd.

7.2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

7.3. Wijziging van de aankomstdatum van het eerste verblijf of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings,- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling

8.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 • het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover GoAfrica.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

9.1 Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14ste dag (inclusief) tot de aankomstdatum van het eerste verblijf : 100% van de reissom;
 • bij annulering op de aankomstdatum van het eerste verblijf of later: 100% van de reissom.

9.2. Afwijkende annuleringskosten
9.2.a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
9.2.b. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde accommodaties, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid. Deze afwijkende bepalingen dienen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar gemaakt te zijn.
9.2.c. Bij geboekte en reeds betaalde (intercontinentale en evt. binnenlandse) vliegtickets gelden bij annulering 100% annuleringskosten.

9.3. Deelannulering
9.3. a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijke rondreis en/of een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
9.3.b. Voor de resterende reiziger(s) wordt een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden.
9.3.c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
9.3.d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.

9.4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 10 Opzegging door GoAfrica.nl

10.1. GoAfrica.nl heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

10.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van GoAfrica.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
10.3.b. Indien de oorzaak van de opzegging aan GoAfrica.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van GoAfrica.nl. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
10.3.c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan GoAfrica.nl kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

10.4. Indien GoAfrica.nl door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11 Wijziging door GoAfrica.nl

11.1.a. GoAfrica.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2.
Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat GoAfrica.nl van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
11.1.b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
11.1.c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
11.1.d. Indien GoAfrica.nl door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
11.2. a. In geval van wijziging doet GoAfrica.nl de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
11.2.b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • de aan GoAfrica.nl bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

11.3.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerste verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
11.3.b. In dat geval heeft GoAfrica.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

11.4.a. Indien de oorzaak van de wijziging aan GoAfrica.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van GoAfrica.nl. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
11.4.b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
11.4.c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan GoAfrica.nl kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

11.5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt GoAfrica.nl ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt GoAfrica.nl de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

12.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is GoAfrica.nl verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen ter plaatse als bedoeld in artikel 17 lid 1.

12.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is GoAfrica.nl onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan GoAfrica.nl is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
12.3.a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
12.3.b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
12.3.c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die GoAfrica.nl of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
12.3.d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

12.4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

12.5 Bij vertraging of calamiteiten veroorzaakt door vluchten die niet in ons pakket zijn opgenomen zijn wij niet verplicht uw reis hierop aan te passen.

Artikel 13 Hulp en bijstand

13.1.a. GoAfrica.nl of de dienstverlener ter plaatse is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van GoAfrica.nl, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
13.1.b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is GoAfrica.nl tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

13.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan GoAfrica.nl zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor GoAfrica.nl bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid GoAfrica.nl

14.1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van GoAfrica.nl dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

14.1.b. GoAfrica.nl is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

14.2. Indien GoAfrica.nl jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom, exclusief de kosten van de vliegtickets en de daarmee samenhangende kosten (tax en toeslagen).

14.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van GoAfrica.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste één maal de reissom, exclusief de kosten van de vliegtickets en de daarmee samenhangende kosten (tax en toeslagen).

14.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van GoAfrica.nl gelden ook ten behoeve van werknemers van GoAfrica.nl en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichting van de reiziger

15.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van GoAfrica.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

15.2.a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door GoAfrica.nl van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
15.2.b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

15.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

Artikel 16 Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens GoAfrica.nl heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 2% per maand.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan minimaal 20% van het gevorderde met een minimum van 100 euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten

17.1.a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich (in deze volgorde:) melden bij de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij GoAfrica.nl. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij GoAfrica.nl.
17.1.b. Als een tekortkoming ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, zorgt GoAfrica.nl voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
17.1.c. GoAfrica.nl zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
17.1.d. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of GoAfrica.nl daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt dan wel uitgesloten.

17.2.a. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke aankomstdatum van het eerste verblijf schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij GoAfrica.nl. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
17.2.b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het GoAfrica.nl te worden ingediend.
17.2.c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, hoeft deze door GoAfrica.nl niet in behandeling te worden genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. GoAfrica.nl, geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
17.2.d. GoAfrica.nl zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 18 Geschillen

18.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
18.2. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
18.3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Calamiteitenfonds
GoAfrica.nl KVK34106386 is per 15 december 2016 aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Op de overeenkomsten die met GoAfrica.nl worden aangegaan zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd te Rotterdam, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen ook de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Per boeking wordt € 2,50 in rekening gebracht voor het Calamiteitenfonds.